Gallery
006

jak grać w bilard

ZASADY GRY W „14/1”- „NIESKOŃCZONOŚĆ”
00. UWAGA
W przypadkach nieokreślonych poniższymi przepisami, mają zastosowanie ogólne przepisy bilardu kieszeniowego.

01. OGÓLNY CEL GRY
Gra w 14/1 polega na każdorazowej deklaracji wbijanej bili i luzy, do której bila zostanie wbita. Procedura ta jest kontynuowana przez zawodnika, dopóki nie popełni on faulu lub chybi zapowiedziana bilę do zadeklarowanej łuzy. Za każdy prawidłowo wykonany strzał zakończony wbiciem określonej bili do określonej luzy, zawodnik nagradzany jest jednym punktem. Zawodnik może wbijać 14 kolejnych bil. Natomiast, zanim wbije ostatnią na stole bilę nr 15, należy umieścić wtedy na stole z powrotem 14 pozostałych bil tak, jak przy rozpoczęciu gry, z tym, że szczyt trójkąta do rozbicia pozostaje wolny. Zawodnik usiłuje umieścić w tuzie bilę nr 15 tak, aby jednocześnie rozbić pozostałe bile i móc dalej kontynuować grę. Zawodnik, który zgromadzi wcześniej określoną liczbę punktów (zwykle 150 punktów w grach wielkoturniejowych lub uzgodnioną ilość w zwykłych spotkaniach) niż jego przeciwnik wygrywa partię.

02. LICZBA ZAWODNIKÓW
Dwóch grających lub dwie drużyny.

03. STOSOWANE BILE
Standardowy zestaw bil numerowanych od nr 1 do nr 15 plus biała bila rozgrywająca.

04. POCZĄTKOWE ROZMIESZCZENIE BIL
Jest to standardowe rozmieszczenie w kształcie trójkąta ze szczytową bilą w punkcie głównym stołu, bila nr 1 w prawym wierzchołku przy podstawie trójkąta, a bila nr 5 w lewym wierzchołku przy podstawie trójkąta. Pozostałe bile są rozmieszczone dowolnie i muszą ściśle przylegać do siebie.

05. PUNKTACJA
Każda bila wbita prawidłowo liczona jest jako 1 punkt dla zawodnika.

06. ROZBICIE OTWIERAJĄCE
Zawodnik musi (1)wyznaczyć bilę i łuzę do wbicia tej bili lub (2) spowodować, aby biała bila zetknęła się z daną bilą, a później z bandą, jak i spowodowała zetkniecie się dwóch numerowanych bil z bandą. Nie spełnienie przynajmniej jednego z tych warunków traktuje się jako złamanie wymogów rozpoczęcia gry. Powyższe naruszenie karane jest ujęciem dwóch punktów zawodnikowi. Ponadto przeciwnik ma wybór: (1) zaakceptować sytuację na stole lub (2) zażądać ponownego ułożenia bil do rozbicia i ponownego rozpoczęcia gry przez poprzednika. Wybrany sposób należy powtarzać aż zostaną spełnione wszystkie wymogi rozbicia otwierającego lub przeciwnik zaakceptuje sytuację na stole po złym rozbiciu. Przepis odnośnie trzech kolejnych fauli nie ma tutaj zastosowania. Jeśli natomiast po prawidłowym rozbiciu biała bila wpadnie do tuzy, to następuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym w/g przepisów o trzech kolejnych faulach. Przeciwnik wchodzący do gry jest nagradzany możliwością wykonania uderzenia z białą bilą w ręku sprzed linii bazy, a pozostałe bile zostają na swoich miejscach.

07. PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY

  1. Poprawnie wbita bila uprawnia zawodnika do kontynuowania gry przy stole, dopóki nie chybi zadeklarowaną bilą do luzy lub popełni faul w czasie uderzenia. Zawodnik może wybrać do wbicia dowolną bilę, ale przed oddaniem strzału musi ją wskazać, jak i łuzę, do której będzie wbita. Nie musi natomiast deklarować takich detali, jak wykonanie muśnięć, karamboli, uderzeń kombinowanych zagrywek od bandy (prawidłowo wykonanych). Każda dodatkowo, prawidłowo wbita bila jest zaliczana jako jeden dodatkowy punkt dla zawodnika.

  2. Podczas wszystkich uderzeń zawodnik musi doprowadzić do zetknięcia białej bili rozgrywającej z numerowaną i (1) wbić ją do łuzy albo (2) doprowadzić do zetknięcia się białej bili lub jednej z numerowanych z bandą” Nie spełnienie któregoś z tych warunków uważane jest za faul. Gdy deklarowana do rozgrywki biła nie styka się z bandą, lecz jej odległość od bandy nie przekracza średnicy bili (sędzia może to określić, dokonując pomiaru), zawodnikowi zezwala się na wykonanie dwóch kolejnych „bezpiecznych” uderzeń z wykorzystaniem tej bandy. Po dokonaniu tych uderzeń dana bila uznawana jest za dotykającą do bandy (zamrożoną) przy następnej kolejce tego zawodnika. Gdy po trzecim uderzeniu biała bila dotknie omawianą „zamrożoną” przy bandzie bilę, mają tutaj zastosowanie wymagania ogólnych przepisów bilarda kieszeniowego odnośnie kontaktu bili z bandą. UWAGA: Jeśli zawodnik popełni faul w czasie uderzenia, przed lub po rozegraniu tej bili, natychmiast musi spełnić warunki przepisów o „zamrożonej” bili. Podobnie, gdy popełni dwa kolejne faule. Jeśli nie spełni tych wymogów, popełni trzeci faul i otrzyma odpowiednio ustaloną liczbę punktów karnych, plus po 1 punkcie karnym za każdy poprzednio popełniony faul. Wtedy należy ponownie ustawić 15 numerowanych bil w trójkąt do rozbicia, którego dokonuje faulujący zawodnik.

  3. Gdy bila nr 14 przy rozbijaniu trójkąta będzie wbita do (łuzy, gra zostaje zatrzymana. Bila nr 15 pozostaje bez zmiany na stole, pozostałych 14 bil ustawia się w trójkąt do rozbicia, bez bili nr 15 na jego szczycie (wolny punkt bazowy trójkąta). Zawodnik może wtedy normalnie wbić bilę nr 15 do luzy w ten sposób, że biała bila rozbije ustawiony trójkąt bil i rozproszy bile, umożliwiając kontynuację gry. Jednakże zawodnik nie musi uderzyć bili nr 15, może uderzyć dowolną bilę.

  4. Zawodnik może zadeklarować „bezpieczne” zagranie dla celów defensywnych, co jest dopuszczalne przy spełnieniu wszystkich dotyczących przepisów. Kolejka zawodnika kończy się po „bezpiecznej” zagrywce, a wbite bile nie są zaliczane i są umieszczone ponownie na stole.

  5. Zawodnik nie może chwytać, dotykać lub w jakikolwiek sposób wpływać na ruch białej bili po oddaniu strzału (włączając w to włożenie ręki do luzy i złapanie wpadającej tam bili). Jest wtedy obwiniony o rozmyślny faul i ukarany jednym punkiem ujemnym za faul plus piętnastoma punktami ujemnymi za premedytację, czyli w sumie szesnastoma punktami ujemnymi. Przeciwnik, dochodzący wtedy do gry, może wybrać (1) uznanie zastanej sytuacji na stole i kontynuację gry z białą bilą w ręku, z dowolnego miejsca sprzed linii bazy lub (2) ponowne ułożenie 15 bil w trójkąt do rozbicia i zlecenie zawodnikowi faulującemu dokonania rozbicia z zachowaniem wszystkich stosownych przepisów.

  6. Gdy bila nr 15 (nie wbita) i/lub biała bila rozgrywająca znajdują się w miejscu uniemożliwiającym ułożenie trójkąta do ponowienia rozbicia, należy wtedy skorzystać z diagramu, informującego o poprawnym rozmieszczeniu bil. Obszary zakreślone stosują się do sytuacji, gdy obie omawiane bile nie kolidują z poprawnymi przebiegami gry i pozostają na swoich miejscach.

  7. Gdy zawodnik dochodzi do gry z białą bilą w ręku do rozegrania sprzed linii bazy, to bila numerowana, będąca najbliżej linii bazy może być na jego życzenie umieszczona w punkcie głównym stołu.

08. NIEPOPRAWNIE WBITE BILE
Brak kary. Ponowne umieszczenie tych bil na stole.

09. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STÓŁ
Takie uderzenie jest faulem. Każda wybita bila jest ponownie umieszczana na stole, gdy pozostałe zakończą swój ruch.

10. BIAŁA BILA WBITA DO ŁUZY LUB POZA STOŁEM
Wtedy przeciwnik wchodzi do gry z białą bilą w ręku i oddaje strzał sprzed linii bazy, jeśli przepisy 6.7.2, 6.7.5 lub 6.12. nie narzucają innego trybu postępowania.

11. KARY ZA FAULE
Jeden punkt odejmowany jest za każdy faul. UWAGA: Surowsze kary stosowane są za rozmyślne faule (wg punktu 6.7.5) lub trzy kolejne faule (w/g punktu 6.12 poniżej). Dochodzący do gry przeciwnik musi zaakceptować układ bil na stole, chyba, że biała bila została wbita do łuzy lub wybita poza stół, popełniony został rozmyślny faul lub trzeci kolejny faul.

12. KARA TRZY KOLEJNE FAULE.
Gdy zawodnik popełni faul jest ukarany jednym punktem ujemnym (lub więcej, jak zostało uzgodnione) a sędzia punktowy notuje i sygnalizuje faul zawodnika. Faul obciąża konto zawodnika do czasu wykonania przez niego prawidłowego strzału, zakończonego wbiciem zadeklarowanej bili do łuzy lub wykona prawidłowo „bezpieczne” zagranie. W przeciwnym wypadku zaliczane są kolejne faule, a przy trzecim, kolejnym faulu dodatkowo odejmuje się 15 punktów karnych, co równocześnie likwiduje zapisy o popełnionych faulach. Wszystkie bile są wtedy ułożone w trójkąt do rozbicia, a zawodnik faulujący dokonuje rozbicia w/g reguł rozbicia otwierającego grę. Należy podkreślić, że trzy kolejne f aule muszą być popełnione w trzech kolejnych strzałach, a nie w trzech kolejnych podejściach. Tzn. jeżeli w trzech kolejnych podejściach popełniono trzy faule, rozdzielone przynajmniej jednym poprawnym strzałem z wbiciem bili do łuzy, który kasuje poprzednie f aule.

13. PUNKTACJA
W wyniku zastosowania ujemnych punktów karnych, zawodnik może uzyskać ujemną punktację całkowitą, np. „minus jeden””,minus dwa”,”minus piętnaście”. Czyli, gdy np. zawodnik wygrywający zgromadzi 150 punktów dodatnich, a jego przeciwnik np. dwa punkty ujemne, wynik spotkania wyniesie wtedy 150 do -2. Jeżeli zawodnik popełni faul, nie umieszczając po strzale bili w luzie, karny punkt ujemny będzie odjęty od jego rezultatu punktowego sprzed danej zagrywki. Gdy zawodnik sfauluje i umieści bilę w luzie w czasie jednego strzału, wbita bila będzie umieszczana ponownie na stole i nie zaliczona w punktacji, a za faul od liczby punktów sprzed danej zagrywki odejmuje się punki karny.

TOKYO STATION