Gallery
050

REGULAMIN

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Osoby korzystające z oferowanych w Tokyo Station usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

2. Przed skorzystaniem z każdej z oferowanych w Tokyo Station usług należy uiścić odpowiednią opłatę, według cennika danej usługi.

3. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie przed skorzystaniem z nich oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

4. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usuwane z terenu obiektu, bez zwrotów finansowych za niewykorzystany czas na grę.

5. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia opakowań szklanych
 • ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

6. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

7. Teren kręgielni jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regulaminu oraz instrukcji.

ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę kręgielni.

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

4. Gracze zobowiązani są do korzystania z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które można wypożyczyć. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata. Dopuszczalne jest używanie swojego prywatnego specjalistycznego obuwia przeznaczonego do gry w kręgle.

5. Na terenie całego obiektu zabrania się:

 • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 • wchodzenia na rozbiegi w niewłaściwym obuwiu,
 • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
 • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
 • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
 • wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
 • nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieka znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególna ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób kręgielnia Tokyo Station nie ponosi odpowiedzialności.

10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.

11. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

12. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

1. Za zniszczenia lub zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

2. Kręgielnia Tokyo Station nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.

3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel kręgielni Tokyo Station można odebrać w recepcji kręgielni (do 3 tygodni od daty pozostawienia)

4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu kręgielnia Tokyo Station nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

5. W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł.

6. W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług obsługa kręgielni może zakończyć grę bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.

7. Kręgielnia Tokyo Station nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

TOKYO STATION